شیلر شات بطری تنها

تلگراف مجزا، چیلر مشروب لیکور, liquor shot chiller, تجهیزات توزیع مشروب، چیلر مشروب لیکور.