ماشین چیلر الکلی

دستگاه پخش الکل ، دستگاه پخش کننده الکل سرد, chilled alcohol dispenser, تلگراف چیچر الکل، دستگاه تلگراف الکل.